PROJEKTY

Název projektu: Aktivizační aktivity Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0001021
Realizace:
1.5.2023 – 30.4.2026

AKTIVITY:

KA – Začlenění na trh práce
Územní rozsah:
Bačalky, Ohařice, Běchary, Ohaveč, Březina, Podhradí, Budčeves, Rokytňany, Bukvice, Sedliště, Bystřice, Slatiny, Češov, Slavhostice, Dětenice, Staré Hrady, Dolní Lochov, Staré Místo, Cholenice, Střevač, Chyjice, Tuř, Jičín, Údrnice, Jičíněves, Úlibice, Kacákova Lhota, Valdice, Kopidlno, Veliš, Kostelec, Vitiněves, Kozojedy, Vršce, Libáň, Zelenecká Lhota, Nemyčeves, Židovice.
Klíčové aktivity projektu:
1) Vzdělávací aktivity – Kariérní poradce
Výběr účastníků projektu
bude provádět koordinátorem a pracovním poradcem. Výběr účastníků bude probíhat ve 2 zákl. směrech:
1)Ve spolupráci s místně příslušnými úřady práce mezi evidovanými uchazeči a žadateli o zaměstnání, které k zařazení do projektu doporučí Úřad práce.
2)Ve spolupráci s místně příslušnými obcemi a mateřskými centry.
V rámci výběru účastníků budou probíhat informační schůzky, kam budou zvány osoby z CS dle výše popsaného postupu, a to za účelem seznámení se s projektem, aktivitami projektu a jejich přínosem. Časová dotace jedné informační schůzky je 2 hodiny i s následnými individuálními pohovory se zájemci.
Inf. schůzka bude realizována formou prezentace s interaktivními prvky a zapojením zájemců. Na informačních schůzkách budou mít zájemci možnost vyjádřit svůj názor, klást dotazy k tématu a v případě zájmu budou mít možnost zkonzultovat svou situaci a možnosti individuálně pohovořit s pracovním konzultantem a odborným garantem. Se zájemci o vstup do projektu, kteří splní kritéria výběru, bude podepsána dohoda o vstupu do projektu. Tento zájemce zároveň vyplní vstupní dotazník a domluví si schůzku s pracovním konzultantem ohledně individuální plánu.
Na výběry budou zvány osoby spadající do cílové skupiny (dále jen CS) a to za účelem seznámení se s projektem, aktivitami projektu a jejich přínosem. Jednotlivé informační schůzky (IS) budou probíhat v úzké spolupráci s úřadem práce ÚP Jičín a s místně příslušnými samosprávami.
Rozvoj digitálních kompetencí, motivační program a pracovní diagnostika
Další aktivita nabízí rozvoj digitálních kompetencí, motivační program a pracovní diagnostiku prostřednictvím níže popsaných kurzů pro CS s cílem rozvinout schopnosti jednotlivců pro snazší uplatnění se na trhu práce. Tuto aktivitu koordinuje Koordinátor partnera a veškerou další realizaci zajišťuje Kariérní poradce včetně tvorby výstupů z pracovní diagnostiky a lektorování kurzů.
Pracovní diagnostika je zjištění reálných předpokladů k začlenění na trh práce za pomoci psychodiagnostických metod, především série standardizovaných testů orientovaných na obecné schopnosti klientů/ek, týmové role, profesní orientaci, temperament, asertivitu atd. Tyto testy mají napomoci k lepší představě o svém profesním směřování, zhodnocení schopností s ohledem na budoucí pracovní uplatnění a odhalení výkonového potenciálu. Podmínky pro absolvování je 80% docházka. Výstupem je hodnocení klienta. Časová dotace 6 h/osoba, celkem 50 hodnocení a doporučení pro klienta.
Kurz Digitálních kompetencí bude v rozsahu 40hodin (8bloků po 5hodinách). Cílem kurzu je zvýšit počítačovou gramotnost u zvolené CS. Kurz bude obsahovat výuku prostředí Word (8hod), Excel (8hod) a zvláštní důraz bude věnován e-mailové komunikaci (12hod) a používání internetu (12hod). Podmínky pro absolvování je 80%docházka,test. Minimálně 6 kurzů, v každém kurzu bude 3-5 účastníků.
Motivační kurz bude probíhat v rozsahu 40hodin (8bloků po 5hodinách). Cílem kurzu je informovat a seznámit účastníka programu orientovat se na trhu práce, pojmenovat cíle své profesní kariéry a najít uspokojující zaměstnání, umět prezentovat sebe sama, připravit si osobní dokumentaci vyžadovanou při ucházení se o zaměstnání (životopis, motivační dopis), využívat různé způsoby vyhledávání vhodného zaměstnání a různé zdroje informací o volných místech, připravit se na přijímací pohovor, získat dovednosti v mezilidské komunikaci. Témata mot. kurzu: Jak hledat práci, Kdo mi v hledání pomůže, Jdu na pracovní pohovor (příprava životopisu, oslovení zaměstnavatele, motivační dopis), Pracovní pohovor (praktické scénky verbální a neverbální komunikace), Pracovně právní vztahy. Minimálně 6 kurzů, v každém kurzu bude 3-5 účastníků.
2) Intervenční pracovní poradenství – Pracovní poradce
V rámci této klíčové aktivity budou vytvořena tvz. Létající Poradenské centrum PC (bude mobilní a bude v každé obci projektu, které se bude dle potřeb přemísťovat), kde bude probíhat dlouhodobé intervenční pracovní poradenství. V PC bude odborný pracovník - pracovní konzultant (PK), který bude vykonávat intervenční pracovní poradenství. V případě potřeby bude pro cílovou skupinu k dispozici koordinátor, který svými odbornými znalostmi a zkušenostmi může pomoct při práci s cílovou skupinou.
Pracovní poradenství je ve spojení s individuálním plánováním osobního rozvoje základní a nutnou podmínkou úspěšné práce s osobami významně znevýhodněnými na trhu práce. Tato KA je účastníkům projektu k dispozici od jejich vstupu do projektu až do úplného dokončení projektu a není nutně ukončeno získáním zaměstnání. V rámci projektu se vybuduje důvěryhodný vztah mezi PK a účastníky projektu. Jeho úkolem je především intenzívní osobní podpora při sebe-rozvoji a komunikaci, individuálně plánuje s účastníky projektu s cílem najít pro ně vhodné uplatnění, snaží se ve spolupráci s účastníky identifikovat osobní bloky a naučit se pracovat se svou osobností. Účastníci zde tedy budou mít možnost konzultovat svůj postup při vyhledávání zaměstnání a případně také další problémy týkající se jejich pracovního uplatnění, potřeb, praxe atd. Každý účastník projektu bude mít se svým pracovním konzultantem individuální plán a bude dle potřeby docházet do PC.
Nedílnou součástí KA je také podpora klienta při nástupu do zaměstnání. PK bude monitorovat klienta a řešit možné problémy v práci po dobu 6 měsíců od nástupu do zaměstnání.
3) Zprostředkování zaměstnání – Odborný garant
Cílem této aktivity je aktivně podpořit účastníky při hledání vhodných pracovních míst na základě požadavků účastníka. Cílem této aktivity je stát se oporou nejen před samotným kontaktováním potenciálního zaměstnavatele (najít informace o zaměstnavateli, připravit se na telefonický, písemný či osobní kontakt), ale případně také přímo pomoci zprostředkovat kontakt se zaměstnavatelem. Úkolem této aktivity bude také mimo jiné připravit klienta na konkrétní přijímací pohovor a dohlédnout na uzavření regulérní pracovní smlouvy. Tato aktivita by měla být nástrojem k dlouhodobé individuální spolupráci s účastníkem a měla by tak účastníkovi pomoci najít dlouhodobé a vhodné zaměstnání na vyhovující pozici. Zaměstnavatelům bude po dobu třech až šesti měsíců k dispozici mzdový příspěvek. Po skončení projektu či po ukončení čerpání mzdových příspěvků budou účastníci projektu-zaměstnanci vzhledem k získaným znalostem, zkušenostem, motivací a podpory v rámci projektu i nadále u zaměstnavatelů pokračovat jako zaměstnanci. Tuto práci bude zajišťovat koordinátor, který bude mít na starost komunikaci se zaměstnavateli, aktivní vyhledávání vhodných pracovních míst pro účastníky, individuální přípravu na prac. pohovor. Samozřejmě bude velmi úzce spolupracovat pracovním poradcem.
Počet jednotek: 600 jednotek
Rekvalifikace
Tato aktivita se bude skládat z odborných rekvalifikačních kurzů. Nabídka rekvalifikačních kurzů reaguje na aktuální situaci na regionálním trhu práce. Tato aktivita bude zajištěna nákupem služby a bude vysoutěžena v rámci rámcových smluv. Ve skupině sestavené pro účely rekvalifikace bude 3-6 účastníků, aby kurz byl co nejvíce individuální. Při výběru jednotlivých rekvalifikací klademe velký důraz také na možná pracovní omezení a na zdravotní stav jednotlivých účastníků.
Podle dotazování mezi potenciálními účastníky jsou vyhovující kurzy s administrativním zaměřením, a veškeré rekvalifikace podporující flexibilní pracovní místa. V této klíčové aktivitě bude kladen důraz na průnik potřeb klientů, jejich kompetencí, požadavků a fyzických možností s nabídkami regionálních zaměstnavatelů.
Rekvalifikace a jejich realizaci bude komplexně zajišťovat koordinátor, který bude spolupracovat pracovním poradcem.
KA – Vzdělávací akce pro seniory
Projekt bude nabízet edukativní aktivity například i formou workshopů, kde cílová skupina bude aktivně zapojena do témat, které jsou v současnosti velmi citlivá, jako např. finanční gramotnost, digitální gramotnost, fake news, energetická chudoba.
Hlavní tematické oblasti vzdělávání:
- právní vzdělávání
- finanční gramotnost
- spotřebitelská gramotnost
- počítačová gramotnost
- energetická gramotnost
Časový harmonogram – bude uspořádáno 80 edukativních akcí v rozsahu 2 hodiny v 10 obcích během realizace projektu.
Klíčová aktivita se bude skládat ze dvou kroků, které na sebe bezprostředně budou navazovat.
První krok bude oslovení občanů vybraných obcí, které se zapojí do projektu, tedy cílové skupiny projektu. Oslovení proběhne skrz informační kampaň během prvních 3-měsíců projektu přes vyvěšení plakátů v obci, pozvání občanů na seznamovací workshop s projektem v lokálních periodikách obecní zpravodaje, roznos letáků přímo do schránky informující o konání jednotlivých aktivit v obci až po osobním oznámení zainteresovaných zástupců obcí na místních shromážděních a obecních zasedání. Využity budou především osvědčené obecní informační kanály.
Druhý krok je samotná realizace vzdělávacích kurzů zaměřených na Právní vzdělávání v souvislosti s novým Občanským zákoníkem, Finanční gramotnost (dluhová past, úvěry, předcházení exekucím, osobní bankrot..) Základní PC dovednosti a rozvoj ostatních digitálních kompetencí (mobilní telefony, tablety atd), Spotřebitelská gramotnost v souvislosti s novým Občanským zákoníkem, Energetická gramotnost. Celková koncepce včetně obsahu a vyučovacích metod bude uzpůsobena potřebám a požadavkům cílových skupin, umožnění distančního studia pro obyvatele, zajištění snadného přístupu k informacím, zvyšování motivace k získání nových znalostí, přiblížení vzdělávání široké veřejnosti a podpora jejich aktivní účasti, zvýšení konkurenceschopnosti.
Počítáme, že vzdělávací kurzy navštíví minimálně 100 účastníků z CS.
Kontakty:

Karolína Kolínská - pracovní konzultantka
Telefon: +420 605 817 937
Email: bartonova@pomocneruce.cz