PROJEKTY

Název projektu: Lepší šance pro trh práce

Číslo projektu: CZ.03.01.01/00/22_019/0000692
Realizace:
1.5.2023 – 30.4.2025
Popis:
Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost ohrožených skupin na trhu práce - národnostní menšiny - romové, podpora konkurenceschopnosti těchto skupin, odstraňování překážek, které brání těmto skupinám uspět na trhu práce. Hlavní cíle jsou: aktivace a motivace CS, pomoc CS odhalit svůj vlastní potenciál, svoje možnosti a schopnosti, zprostředkovat CS nezbytné dovednosti usnadňující návrat na trh práce, zvýšit nebo změnit odbornou kvalifikaci CS, zprostředkovat zaměstnání a práce přímo ve firmách.

AKTIVITY:

KA2 - Výběr účastníků projektu:
Inf. schůzka bude realizována formou prezentace s interaktivními prvky a zapojením zájemců. Na informačních schůzkách budou mít zájemci možnost vyjádřit svůj názor, klást dotazy k tématu a v případě zájmu budou mít možnost zkonzultovat svou situaci a možnosti individuálně pohovořit s konzultantem a garantem. Se zájemci o vstup do projektu, kteří splní kritéria výběru, bude podepsána dohoda o vstupu do projektu. Tento zájemce zároveň vyplní vstupní dotazník a domluví si schůzku s konzultantem ohledně individuální plánu(KA7). Na inf.schůzkách bude za celý projekt vybráno minimálně 60 osob, které budou zapojeny do projektu, podepíší dohodu o vstupu do projektu a projdou dalšími projektovými aktivitami. Této klíčové aktivity se celkem zúčastní minimálně 80 osob z CS(ne všichni účastníci informačních setkání vstoupí do projektu).
Na této klíčové aktivitě se budou podílet pracovní konzultanti, odborný garant.
Výstupem KA bude min.60 účastníků projektu, 60 podepsaných smluv o vstupu do projektu. Inf. schůzky se budou konat ideálně v bydlišti oslovených osob z CS, v jejich obci.
KA3 - Motivační program
Motivační kurz bude probíhat v rozsahu 40hodin (8bloků po 5hodinách). Cílem kurzu je informovat a seznámit účastníka programu orientovat se na trhu práce, pojmenovat cíle své profesní kariéry a najít uspokojující zaměstnání, umět prezentovat sebe sama, připravit si osobní dokumentaci vyžadovanou při ucházení se o zaměstnání (životopis, motivační dopis), využívat různé způsoby vyhledávání vhodného zaměstnání a různé zdroje informací o volných místech. Témata mot.kurzu: Jak hledat práci, Kdo mi v hledání pomůže, Jdu na pracovní pohovor (příprava životopisu, oslovení zaměstnavatele, motivační dopis). V rámci kurzu bude také aktivita na zjištění reálných předpokladů k začlenění na trh práce, orientace na obecné schopnosti klientů/ek, týmové role, profesní orientaci, temperament, asertivitu atd.
Hodinová dotace kurzu je 40 hodin. Počet účastníků min. 30., Pracovní konzultanti I a II(lektor)
KA4 - Rozvoj sociálních dovedností
Klienti projektu budou trénovat na pracovní pohovor, komunikace se zaměstnavatel, komunikace na sociálních sítích - pracovní i veřejné. Dále na to, aby klienti měli přehled o pracovně-právních vztazích, aby věděli jaké mají práva a povinnosti v zaměstnání, co má obsahovat pracovní smlouva atd. Finanční inteligence je obranou proti nadměrnému finančnímu zatížení, kde naši klienti mohou spadnout do dluhových pastí. Program je koncipován jako prevence proti těmto jevům.
Komunikační dovednosti - 30 hodin - minimálně 30 účastníků - Skládá se z těchto modulů: Pracovní pohovor (praktické scénky verbální a neverbální komunikace), komunikace na sociálních sítích, techniky komunikace, metody řešení konfliktů, zdravé sebeprosazování - Pracovní konzultanti I a II(lektor)
Finanční inteligence - 20 hodin - minimálně 20 účastníků - Skládá se z těchto modulů: rodinný rozpočet, orientace na finančním trhu, dluhy, insolvence, exekuce, postup oddlužení, osobní bankrot, ochrana práv spotřebitele, orientace na trhu investic - Lektor Finanční gramotnosti
KA5 – Rekvalifikace
celkem 30 osob, Rekvalifikační kurzy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, Údržba veřejné zeleně, kvalifikace pro práci s motorovou pilou a křovinořezem, uklízečka, základy práce s PC, nákup služby
KA6 - Intervenční pracovní poradenství
Pracovní konzultant I a II - připraví s účastníky individuální plány, po celou dobu trvání projektu bude k dispozici účastníkům projektu, bude jim poskytovat individuální personální a pracovní poradenství, krizovou intervenci a profesní poradenství. Má na starosti chod PC.
V PC budou k dispozici 2 notebooky a 2 tablety s připojením na internet, který bude sloužit k vyhledávání zaměstnání pro CS, tuto techniku bude moci CS využít v přítomnosti PK. Výstupem aktivity je minimálně 60 účastníků projektu, 60 individuálních plánů rozvoje.
KA7 - Zprostředkování zaměstnání
Plánujeme zprostředkovat zaměstnání 15 účastníkům projektu – mzdové příspěvky
Kontakty:
Iveta Malá – pracovní konzultantka
Telefon: +420 605 166 314
Email: mala@pomocneruce.cz

Karolína Kolínská - pracovní konzultantka
Telefon: +420 605 817 937
Email: bartonova@pomocneruce.cz